KARATAY BELEDİYESİ

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ

         

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

            Amaç

 

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karatay Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün, görev, yetki ve sorumlulukları içinde bulunan Belediye sınırları içinde ikamet eden temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler gibi faaliyetlerin yürütülmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

           

Kapsam

 

            MADDE 2- (1) Bu yönetmelik; Belediye sınırları içinde belediyece yapılacak sosyal hizmetler ve yardımlar ile bu hizmet ve yardımlardan faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar.

        

 Dayanak

 

MADDE 3- (1) 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (b) bendi, aynı kanunun 15 inci maddesinin 1inci fıkrasının (b) bendi ile aynı kanunun 60 ıncı maddesinin 1inci fıkrasının (i) bendi hükümlerine, 11/08/1941 tarih ve 4109 Sayılı Asker Ailelerin den muhtaç olanlara yardım hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

            MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 

a)      Ayni Yardım: Yiyecek, yakacak, temizlik malzemesi kırtasiye, yol yardımı ile tıbbi araç-gereç gibi müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,

b)      Belediye:Karatay Belediyesini,

c)      Belediye Başkanı: :Karatay Belediye Başkanını,

d)     Belediye Encümeni: Karatay Belediye Encümenini,

e)      Belediye Meclisi: Karatay Belediye Meclisini,

f)       Dar gelirli: Yardım amacıyla Karatay Belediyesine başvuran ve geliri muhtaçlık sınırından daha düşük miktarda olan kişiyi;

g)      Engelli: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, iyileştirme, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,

h)      Muhtaçlığın belirlenmesi: Ailede toplam gelirin ailede bulunan toplam kişi sayısına bölündüğünde elde edilen rakamın muhtaçlık sınırından düşük olmasının belirlenmesini,

i)        Muhtaçlık: Kişinin kendisini, eşini ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını, anne ve babasını, bulundukları mahallin hayat şartlarına göre asgari seviyede geçindirmeye yetecek geliri, malı veya kazancının bulunmaması veya elde ettiği kazancının aile fert sayısı, öğrenci sayısı, yaşlılık, hastalık, özürlülük gibi nedenlerle muhtaçlık sınırının altında olmasının tespiti halini,

j)        Muhtaçlık sınırının tespiti: Bir aylık net asgari ücret miktarının üçe bölündüğünde çıkan parasal değerin tespitini,

k)      Müdürlük: Karatay Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü,

l)        Nakdi Yardım: Müracaatçıya bu yönetmelik kapsamında yapılacak Belediye sınırları içerisinde ikamet eden muhtaç kimselere para ve benzeri kartları  ya da özel anlaşmalarla para yerine geçebilecek alışveriş çeki, akıllı kart kontörü yardımını,

m)    Aşevi:Karatay Belediyesi Aşevini

n)      Şefkat Evleri:Karatay Belediyesine ev talebinde bulunan ve muhtaçlığı belirlenen müracaatçının belli sürede oturacağı evi ifade eder.

o)      Sosyal Hizmetler: Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına; sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunması ile hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü,

p)      Sosyal inceleme ve tahkikat raporu;Yardım başvurusunda bulunan kişi ile ilgili müdürlük tahkikat görevlilerinin incelemesi sonucunda oluşturdukları tahkikat raporunu,

q)      Sosyal Yardım: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni ve nakdi yardımlarını,

r)       Yetkili Makam: Belediye Başkanı veya görevlendireceği yetkili kişi ya da kişilerini,

s)       Yoksul: Yardım amacıyla Karatay Belediyesine başvuran ve hiçbir geliri olmayan kişiyi,

t)       Yönetmelik: Konya İli Karatay Belediyesi Yardım Esasları Yönetmeliğini ifade eder.

 

İlkeler

 

MADDE  5- (1) Karatay Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün tüm çalışmalarında;

 

a)      Müdürlük iş ve işlemlerinde Kanun ve yönetmeliklere aykırı olmamalıdır.

b)      Hizmetlerin temini ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygun olmalıdır.

c)      Uygulamada verilecek hizmetler adaletli ve eşit olmalıdır.

d)     Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik esas alınmalıdır.

e)      Kurum içi yönetimde Belediyemiz mücavir alan sınırlarını ilgilendiren kararlarda katılımcılık esas alınmalıdır.

f)       Verilen hizmetler şeffaf, açık ve hesap verilebilir olmalıdır.

g)      Hizmetlerde geçici çözüm ve anlık kararlar yerine uzun vadeli ve kalıcı sürdürebilir temel ilkeler esas alınmalıdır.

h)      İhtiyaç sahibi her kesime hitap etmelidir.     

 

Sosyal hizmetlere ilişkin genel esaslar

 

            MADDE 6- (1) Sosyal hizmetlere ilişkin genel esaslar şunlardır; 

           

a)      Bu yönetmelik kapsamına giren sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin faaliyetler, Belediyenin denetim ve gözetiminde, sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkıları ve katılımı da gözetilerek bir bütünlük içinde yürütülür.

b)      Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edilerek güç birliği sağlanır ve mevcut kaynaklara en verimli şekilde işlerlik kazandırılır.

c)      Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya bölge farklılığı gözetilemez. Hizmet talebinin hizmet arzından fazla olması halinde öncelikler, Belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınarak belirlenir.

d)     Sosyal hizmetler, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün, muhtaç, yoksul ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmet sunumu insan haysiyet ve vakarına yaraşır şekilde yerine getirilir.

 

 

 

Sosyal yardımlara ilişkin genel esaslar

 

            MADDE 7- (1) Sosyal Yardım Faaliyetinde  bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluş ve kişiler arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edilip, mevcut kaynaklara en verimli şekilde ulaşılmasını sağlayan Kimlik Paylaşım Sistemi Uygulama Yönetmeliği ve Karatay Kaymakamlığı Sosyal Yardım Bilgi Sistemi veri tabanı üzerinden gerekli araştırmalar yapılarak işlevlik kazandırılır.Belediye bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir.

 

Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır;

 

a)      Belediye ayni ve nakdi yardımlarda bulunur. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur.

b)      Belediye ayni ve nakdi yardım faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların katkısını artırmak için çaba gösterir, gerektiğinde yapılacak yardımları koordine eder.

c)      Ayni ve nakdi yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, engelli, çocuklar, kimsesiz ve düşkünlere öncelik tanınır ve insan onurunu zedelemeyecek şekilde yapılması esastır.

d)     Yardım taleplerinin karşılanmasında; Belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

 

Diğer kuruluşlarla yapılacak iş birliği ve yardımlar

 

MADDE 8- (1) Belediye, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci Maddesinin (c) bendinde belirtilen mahalli kuruluşlarla müşterek olarak geliştirilecek ortak hizmet projelerinde Başkanlıktan onay alınarak çalışılabilir .Ortak hizmet projelerinde; sosyal yardım ve sosyal hizmet kapsamında mahalli müşterek nitelikte olması koşuluyla ihtiyaç sahiplerine gıda, giyinme, ve barınma yardımında bulunulabilir.

 

İKİNCİ KISIM

Sosyal Yardımlar

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımdan Yararlanma Usul ve Esasları

 

            Sosyal yardımlardan yararlanma hakkı

 

            MADDE 9- (1) Aşağıda belirtilen kişilerin belediyece yapılacak sosyal yardımlardan yararlanmaya hakkı vardır;

 

a)      Belediye sınırları içinde ikamet eden muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün ve engelli kişiler,

b)      Belediye sınırları içinde ikamet eden, kamuya ait eğitim kurumlarında eğitimini sürdürmekte olan muhtaç öğrenciler,

c)      Belediye sınırları içinde ikamet eden, afetlere maruz kalmış olup ayni, nakdi ve sığınma yardımına ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler,

d)      Belediyemiz sınırlarında ikamet eden ve askerlik hizmetinde bulunan kişinin yardıma muhtaç olarak tespit edilen ailesi,

e)       Karatay  sınırları içerisinde bulunan, muhtaç olan ve çeşitli nedenlerle şehir dışına gitmek için yol yardımına başvuran kişiler ve ailesi,

 

 (2) Sosyal yardımların yapılmasında temel amaç ihtiyaç sahiplerine gıda, giyinme, barınma, ısınma, eğitim, sağlık gibi temel nitelikte sosyal ve ekonomik bir sorununun çözümünde ona yardımcı olunmasıdır.

 (3) Sosyal yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda, vatandaşa en yakın ve en uygun yöntemlerle sunulmasına özen gösterilir. Yapılacak ayni ve nakdi yardımlar karşılıksızdır.

        

  Başvuru

 

          MADDE 10- (1) Bu yönetmelik kapsamındaki sosyal yardımlardan yararlanabilecek

durumda olanlar hizmet masasına; muhtarlıktan alacakları muhtaçlık ilmühaberi ile dilekçeyle başvurabilirler.

(2) Başvuru olmasa dahi, basında yer alan veya zabıta birimlerince ya da muhtarlıkça tespit edilip belediyeye bildirilen afetzede, muhtaç yoksul, muhtaç engelli, kimsesiz ve düşkünlere de resen yapılacak inceleme üzerine yardımda bulunulabilir.

             

Başvuruda istenecek belgeler

             

MADDE 11 – (1) Nakdi yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir;

 

a)      Nüfus cüzdanı sureti veya kimlik fotokopisi,

b)      Yardım başvurusunda bulunan kişinin, mahalle muhtarından muhtaç olduğuna dair onaylı imzası,

c)      Engelli ise sağlık kurulu raporu,

d)     Yardım talebinde bulunduğuna dair belediyeye başvuru dilekçesi,

e)      Müdürlükçe lüzum duyulduğu takdirde ek bilgi ve belgeler istenir.

f)       Muhtaç asker ailesine yardım için başvurulmuşsa istenilen belgelere ek olarak askere giden kişi ile ilgili askere sevk, terhis tarihi vb bilgileri içeren askerlik şubesinden onaylı belge istenir.

g)      Muhtaç öğrenci yardımı için başvurulmuşsa, İstenilen belgelere ek olarak, öğrenci olduğunu gösteren belge ile ebeveyni adına ebeveyninin ikamet ettiği mahalle muhtarından alınmış olan fakirlik ilmühaberi belgeleri istenecektir.

h)      Doğal afetlerden zarar gördüğü için nakdi yardım veya şefkat evi başvurusunda bulunan kişiden istenilen belgelere ek olarak oluşan afetle ilgili ek bilgi ve belge istenebilir.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

İnceleme ve Değerlendirme

            Başvuruların incelenmesi

 

            MADDE 12- (1) Müdürlükçe başvuru veya durum tespit belgeleri bu yönetmeliğe uygun bulunan kişilerin ekonomik ve sosyal durumunu tespite yönelik olarak gerektiğinde yerinde inceleme yapılarak sosyal inceleme raporu düzenlenir.

  (2) Sosyal inceleme raporunda başvuruların genel durumları, istekleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili toplanan bilgiler belirtilir. Başvuranın evrakları müdürlükçe sosyal inceleme raporuyla birlikte karara bağlanmak üzere Encümene gönderilir.

           

          

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nakdi Yardımlar

Nakdi yardım

 

MADDE 13- (1) Nakdi yardımlar;

 

a)        Belediye sınırları içinde muhtaçlığı Ek1-a sosyal inceleme formu ile Ek1-b sosyal inceleme ve tahkikat raporunda belirlemiş olan ihtiyaç sahiplerine verilecek olan nakdi yardım; Encümen tarafından Ek-2 de bulunan yardım başvurusunda bulunan kişinin muhtaçlık derecesini belirleme çizelgesi ile  belirlenir.

b)        Encümen afetlerden (Sel, su baskını,yangın vs) oluşan mağduriyetler için kurulmuş olan acil hasar tespit raporunu dikkate alır. Zararın az veya orta olduğu durumlarda  Ek-2 de belirtilen  maddi yardım başvurusundan yararlanılarak verilecek nakdi yardım miktarı belirlenir.

c)        Afetten dolayı mağduriyetin çok daha fazla olduğunun belirlenmesi durumunda nakdi yardım miktarı raporlar doğrultusunda Belediye Başkanınca belirlenir.

(2) Nakdi yardımlar; Yardım için müracaat eden vatandaşlara yıl içerisinde en fazla 2 defa verilebilir. Ancak nakdi yardım başvuru miktarı; mağduriyetin çok fazla ve sürekli olması gibi özel durumlarda Encümenin görüşü dahilinde Belediye Başkanınca belirlenir. Veya yıl boyunca düzenli olarak her ay verilen Karatay Kart ve Muhtaç Asker Aile Maaşı şeklinde ödenebilir

(3) Karatay Kart miktarı ile Muhtaç asker ailesi yardım maaş miktarı her yıl sene başında Encümen kararı ile belirlenir ve yıl içerisinde uygulanır.

(4) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için, Encümen kararı ile nakdi yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş çeki (kuponu), akıllı kart kontörü dağıtılabilir ve/veya üçüncü kişilere dağıttırılabilir. Bu çekler veya akıllı kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapılabilir. Alışveriş yapılan merkezlere kupon, kontör karşılığı meblağ ödenebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

    Ayni Yardımlar               

          

 Ayni yardım

 

            MADDE 14- (1) Belediye sınırları içinde ikamet eden ve bu yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere gıda, yakacak, giyecek, kırtasiye,yol yardımı, akülü araç, ev eşyası, ilaç, tıbbi araç - gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereç gibi ayni yardımlarda bulunabilir.

(2)  İlaç, tıbbi araç-gereç, engelliler için akülü araç, tekerlekli sandalye, koltuk değneği, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi ayni yardımlarda ihtiyaç sahibinin başvurusu veya belediyenin resen yapacağı tespit üzerine, Encümen Kararı ile yardımda bulunabilir.

(3) Ayni yardımlar, muhtaç ve yoksullara her gün ücretsiz ekmek veya sıcak yemek dağıtılması gibi sürekli veya kırtasiye, ilaç, gıda, eşya yardımı gibi geçici nitelikte olabilir.

           

Ayni yardımların dağıtımı

 

            MADDE 15- (1) Belediyece bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan gıda, yakacak, giyecek, kırtasiye malzemesi gibi ayni yardımlar, Belediye çalışanları ve araçlarıyla muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır. Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir. Ayni yardımların dağıtımı yönetmeliğe uygun olarak denetimi ve kontrolü Belediye tarafından yapılması koşulu ile üçüncü şahıslardan hizmet alımı şeklinde yaptırılabilir. Temel ihtiyaç konusu yardımlar ihtiyaç maddelerinin Belediyece temin edilip dağıtılması veya belirlenmiş harcamalar için kullanılabilecek şekilde Belediyece bastırılacak alışveriş çeki verilmesi şeklinde yapılabilir.

(2) Ayni yardımlar veya Karatay kart bir defada veya periyodik olarak yapılabilir.

(3) Ayni yardımların muhtaç ve yoksul kişilere dağıtımı uygun bir belge ile gerçekleştirilir.

(4)Ayni yardımlarda kullanılmak üzere bağışlanmış mal ve malzemede bu yönetmelikte tespit edilmiş esaslara göre dağıtılır.         

 

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Giderin Gerçekleştirilmesi

 

Harcama talimatı

 

          MADDE 16- (1) Bütçenin sosyal hizmet ve yardım ödeneğinden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi ve hukuki dayanağı, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

       

 

          Gerçekleştirme belgeleri ve ödeme işlemleri

 

          MADDE 17-(1)Sosyal hizmet ve yardım giderlerinin mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Harcama Yetkilisi tarafından bir memur mutemet olarak görevlendirilir.

(2) Sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması işi, gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılır.

(3) Giderlerin gerçekleştirilmesi harcama yetkilisinin ödeme emri belgesini imzalaması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

 

            Ödeme yapılacak kişiler

 

            MADDE 18 - (1) Bu yönetmelik kapsamında yapılacak nakdi yardım ödemeleri, hak sahibine veya duruma göre vekiline, velisine veya vasisine makbuz ile imza karşılığında yapılır. Ödemenin yapılacağı kişi aşağıda belirtilen belgelere göre tespit edilir:

 

            Ödeme belgeleri ve bağlanacak kanıtlayıcı belgeler

 

            MADDE 19 – (1) 15/08/2007 tarih ve 26614 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde bütçeden nakdi yapılacak yardım harcamaları, ödeme emri belgesi olarak düzenlenir.

(2) Ödeme belgesi en az üç nüsha düzenlenir. İlk nüshası bu yönetmelikte belirtilen eki kanıtlayıcı belgeler ile birlikte istendiğinde Sayıştay’a gönderilmek, ikinci nüshası ise saklanmak üzere muhasebe birimine verilir. Üçüncü nüsha da harcama biriminde muhafaza edilir.

(3) Kanıtlayıcı belgeler, sosyal yardım harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir.

(4) Bütçeden nakdi yapılacak sosyal yardım ödemelerinde ödeme belgesine yardım yapılacak kişinin başvuru evrakları, Değerlendirme kurulunun raporu, ödemenin yapıldığına dair makbuz suretleri, ödeme yapılanların nüfus cüzdan fotokopileri ile yetki belgeleri ve gerekli görülen diğer belgeler kanıtlayıcı belge olarak eklenir.

       

              Ayni yardımlarda ve hizmet alımlarında  satın alma işlemleri

 

           MADDE 20- (1) Bu yönetmelik çerçevesinde bütün alımlarda Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

(2)Ayni yardımlarda kullanılmak üzere bağışlanmış mal ve malzeme de bu yönetmelikle tespit edilmiş esaslara göre dağıtılır.

 

 

 

 

          Kayıt, takip ve kontrol sistemi

 

          MADDE 21 - (1) Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Müdürlük, yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak, muhafaza etmekle yükümlüdür.

(2) Belediyece gerekli görülen hallerde, yardım için müracaat eden kişilerle ilgili olarak diğer belediyelerden, muhtarlıklardan veya kaymakamlıklardan yardım alıp almadığına dair bilgi istenebilir.

 

 

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

           

Diğer sosyal hizmet ve yardımlar

 

            MADDE 22 - (1) Belediye engellilere, yaşlılara ve hastalara kuaförlük, berberlik ve ev temizliği hizmeti verebilir.

 

            Belediye sınırları dışına yapılabilecek sosyal yardımlar

 

            MADDE 23- (1) Belediye, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 53 üncü maddesi gereğince, belediye sınırları dışında doğal afetler meydana gelmesi durumunda, Belediye Başkanınca bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlanabilir. Yardımlar ayni ve nakdi olabilir.

(2) Belediye gerektiğinde diğer afet bölgelerine personel, araç-gereç ve gerekli diğer donanımı sevk ederek destek sağlayabilir. Bu amaçla yapılan tüm masraflar belediye bütçesinden karşılanır.

           

Sosyal hizmet ve yardımların takibi ve kesilmesi

 

            MADDE 24 - (1) Belediye sosyal yardım ve hizmet götürdüğü vatandaşların sosyal durumlarını takip eder, ihtiyaç sahipliği ortadan kalkan vatandaşlara yapılan sosyal hizmet ve yardımlar kesilir.

(2) Hak sahibinin ölümü, hak sahibinin belediye sınırları dışına taşınması, yalan beyanda bulunması veya sahte belgelerle başvuruda bulunması durumlarında faydalandığı sosyal hizmet ve yardımlar kesilir.

 

Sahte ve yanıltıcı bilgi verilmesi ve belge düzenlenmesi

 

MADDE  25 -  (1)  Sahte  ve  yanıltıcı  bilgi  ve  belge  düzenlemek  ve  vermek  suretiyle yardım alan kişilerin tespiti halinde ödenen nakdi ve ayni  yardımlar ilgililerden kanuni faizi ve rayiç bedeli ile tazmin edilir. Bu konuda ilgililere bilgilendirilir ve gerekirse kendilerinden yazılı taahhütname alınabilir.

 

 

 

ALTINCI KISIM

Çeşitli Hükümler

           

Yürürlük

 

            MADDE 26 - (1) Bu yönetmelik Sayıştayın görüşü alınarak Karatay Belediye Meclisi tarafından onaylanmasına müteakip yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 27 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Karatay Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yardım Talebinde

Bulunan

……/……/………

 

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.

Ek: 2

 

YARDIM BAŞVURUSUNU  DEĞERLENDİRME CETVELİ

 

KİŞİNİN GENEL İŞ DURUMU

PUAN

KİŞİNİN ALDIĞI PUAN

A

ÇALIŞAMIYOR

20

 

B

TAHSİLLİ - ÇALIŞMIYOR

-5

 

C

MEMUR-İŞÇİ-EMEKLİ

-10

 

AİLENİZİN TOPLAM NET GELİRİ (AYLIK)

PUANI

 

A

MUHTAÇLIK SINIRININ YARISI VE ALTI

15

 

B

MUHTAÇLIK SINIRINDAVE ALTINDA

10

 

C

MUHTAÇLIK SINIRININ ÜZERİNDE

-10

 

AİLENİN DURUMU

PUANI

 

A

SAĞ VE BERABER

0

 

B

BOŞANMIŞ- AYRI YAŞAYAN VEYA VEFAT  ETMİŞ

5

 

C

YETİM,ŞEHİT YADA GAZİ AİLESİ

10

 

EVİN ISINMA DURUMU

PUANI

 

A

KALORİFER-DOĞALGAZLI

-10

 

B

SOBALI

5

 

AİLENİZDEKİ KİŞİ SAYISI

PUANI

 

A

BİR-ÜÇ ADET

1

 

B

BEŞTEN FAZLA

5

 

AİLENİZDE KRONİK SAĞLIK SORUNU OLAN KİŞİ SAYISI

 

 

A

BİR ADET

5

 

B

İKİ  VE  DAHA FAZLASI

15

 

AİLEDE OKUYAN ÖĞRENCİ SAYISI

PUANI

 

A

1-2 ADET (İLKÖRETİM-ORTAÖĞRETİM)

3

 

B

3-DAHA FAZLA  (İLKÖRETİM-ORTAÖĞRETİM)

10

 

C

1 VEYA DAHA FAZLA (ÖRGÜN ÜNİVERSİTE)

15

 

ÖZEL OTONUZ VAR MI?

PUANI

 

A

EVET

-15

 

B

HAYIR

0

 

ENGELLİ DURUMU

PUANI

 

A

EVET

15

 

B

HAYIR

0

 

EVİN EŞYA DURUMU,YAŞAM STANDARTLARI

PUANI

 

A

İYİ

-15

 

B

ORTA

5

 

C

KÖTÜ

15

 

EVİN DURUMU

PUANI

KİŞİNİN ALDIĞI PUAN

A

KENDİ EVİ, KİRASI BAŞKALARINCA  KARŞILANIYOR

-10

 

B

KİRA

10

 

YARDIM DURUMU

PUANI

 

A

2022 SAYILI YASA

-5

 

B

KAYMAKAMLIK

-5

 

C

DERNEK/VAKIF

-5

 

D

2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KAPSAMNDA

-5

 

GAYRİMENKUL DURUMU

PUANI

 

A

EV (KONUT) İKAMET EDİLEN KONUT DIŞINDAKİ HER BAĞIMSIZ KONUT İÇİN

-25

 

B

DÜKKAN, HER BİR DÜKKAN İÇİN

-25

 

SOSYAL GÜVENCE DURUMU

PUANI

 

A

YEŞİLKART,GSS,SOSYAL GÜVENCESİ YOK

5

 

B

SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI

-5

 

BAŞVURU SAHİBİNİN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARININ OLUP OLMAMASI

PUANI

 

A

KÖTÜ ALIŞKANLIĞI VAR

-25

 

B

KÖTÜ ALIŞKANLIĞI YOK

5

 

TAHKİKAT GÖREVLİSİNİN GÖRÜŞÜ (1)

PUANI

 

A

MUHTAÇ

10

 

B

ALIŞKANLIK

-15

 

TAHKİKAT GÖREVLİSİNİN GÖRÜŞÜ (2)

PUANI

 

A

MUHTAÇ

10

 

B

ALIŞKANLIK

-15

 

                                                                                                 

                                                                                                   Toplam puan miktarı:……………………

 

NOT:Toplam puan miktarı 50 puandan fazla ise 1 inci grup, toplam puan miktarı 50 puandan az ise 2inci grup olarak değerlendirilir.

 

Tahkikat görevlilerinin yardım başvurusu hakkındaki görüşü: ……………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

                      Tahkikatı Yapan                                                                                           Tahkikatı Yapan